شبکه های اجتماعی :
  •   معرفي دبيرستان بزرگسالان دخترانه امام حسن مجتبي(ع) اين دبيرستان در منطقه 7 و تحت نظر آموزش و پرورش منطقه 7 انجام وظيفه مي نمايد. دبيرستان امام حسن مجتبي (ع) مخصوص دانش آموزاني است كه 16 سال تمام دارند و بزرگسال محسوب مي شوند. در دوره دوم متوسطه در رشته هاي انساني ، رياضي ، […]

      معرفي دبيرستان بزرگسالان دخترانه امام حسن مجتبي(ع) اين دبيرستان در منطقه 7 و تحت نظر آموزش و پرورش منطقه 7 انجام وظيفه مي نمايد. دبيرستان امام حسن مجتبي (ع) مخصوص دانش آموزاني است كه 16 سال تمام دارند و بزرگسال محسوب مي شوند. در دوره دوم متوسطه در رشته هاي انساني ، رياضي ، […]