شبکه های اجتماعی :

    اصلاحیه
    کلاس فلسفه روز یکشنبه۱۰/۱۰
    سوم انسانی ازساعت ۸تا ۱۱
    فلسفه پیش دانشگاهی ساعت۱۱
    تا ۱۴/۳۰برگزار خواهدشد.